مکان تبلیغات شما !!!

کتاب فنون پیش بینی از دکتر علی عبدالله خانی

تاریخ : 1397.01.06
نویسنده : khabaradmin
نظرات : 0
بازدیدها : 74
خبر24:کتاب فنون پیش بینی از دکتر علی عبدالله خانی

اغلب میان آگاهی یافتن از واقعه ای و رخ دادن آن فاصله زمانی وجود دارد. این زمان تقدم (Lead Time) علت و دلیل اصلی آینده شناسی است بنابراین ،در صورتی که این بازه زمانی بسیار کوچک یا برابر صفر باشد ،نیازی به آینده شناسی نیست ; اما اگر این زمان طولانی باشد و پدید آمدن رویداد نهایی به عوامل مشخصی بستگی داشته باشد ، آینده شناسی نقش مهمی ایفا خواهد کرد.

آینده از در هم کنش چهار مولفه رویدادها (ٍEvent)،روندها(Trends)،تصویرها(Images)،اقدام ها(Actions) به وجود می آید.

*******

رویدادها : رویدادها حوادث مهمی هستند که آینده را احتمالا تحت تاثیر خود قرار خواهند داد; حوادثی که دارای بعد زمانی_مکانی قابل تشخیص هستند
روندها: به صورت انباشته ای از رویدادهای مکمل ،جهت دار و با انرژی محرکند که به مسئله ای مشخص و دارای استمرار یا تکرار تناوبی می رسند
اقدامها:عبا
رت است از تصمیم گیری ها و رفتارهای عوامل انسانی و نظام ها که بر محیط و سایر عوامل مرتبط تاثیر می گذارند
******

فهرست کتاب فنون پیش بینی

مقدمه ۱۹

فصل اول: درآمدی بر پیش‌بینی ۲۱
مسئلة پیش‌بینی ۲۱
اصول موضوعه در پیش‌بینی و آینده‌پژوهی ۲۶
عدمی بودن آینده ۲۶
ماهیت جهان آینده ۲۸
وحدت هستی ۲۸
اهمیت حیاتی زمان ۲۹
اهمیت ایده‌ها ۳۰
آینده، زمان بی‌بازگشت ۳۰
ضرورت معرفت به آینده ۳۱
گذشته، راهی به‌سوی آینده ۳۱
شناخت احتمال‌ها در آینده ۳۲
طبقه‌بندی پیش‌بینی‌ ۳۳
طبقه‌بندی زمانی ۳۳
طبقه‌بندی مبتنی‌بر کمیت و کیفیت ۳۵
طبقه‌بندی مبتنی‌بر نوع‌شناسی ۳۹
مسئله‌های سازمانی در پیش‌بینی و راه‌حل‌های آن ۴۲
مشکلات و چالش‌ها ۴۲
اعتبار و اثر ۴۳
فقدان اقدامی جدید به‌منظور بهبودبخشی به روند پیش‌بینی‌ ۴۳
نبود زیربنایی محکم ۴۳
کار گروهی، دانش، و تجربه ۴۴
کار گروهی ۴۴
آموزش ۴۵
بایدها و نبایدها ۴۶
عوامل مؤثر بر گزینش روش پیش‌بینی ۴۶
توصیه‌ها در پیش‌بینی‌ها ۴۷
پیش‌بینی درمقابل توجیه فرایند ۴۷
خصوصیات سری‌های زمانی ۴۷

فصل دوم: ابزارهای بنیانی در پیش‌بینی‌های کمی ۴۹
کلیات ۴۹
جمع‌بندی‌های تصویری ـ نموداری ۵۰
نمودار زمانی ۵۱
الگوهای یک‌ سری زمانی ۵۲
نمودار پراکندگی ۵۷
نمودار جعبه‌ای ۶۴
هیستوگرام داده‌ها ۶۶
جمع‌بندی‌های عددی ۷۰
کمیت‌های آماری تک‌متغیره ۷۲
سری‌های زمانی منفرد ۷۷
کمیت‌های آماری دومتغیره ۸۱
دقت در پیش‌بینی‌ها ۸۴
اندازه‌های آماری استاندارد ۸۴
روش اندازه‌گیری خطا از روی نمونه ۸۹
دقت در روش‌های   و   ۹۰
آمارة آزمون U تیل ۹۲
محاسبة خطای پیش‌بینی برپایة تابع خودهمبستگی ۹۵
فواصل پیش‌بینی ۱۰۰
برآوردهای مبتنی‌بر روش کمترین مربعات ۱۰۳
تبدیلات و تعدیلات ۱۰۸
تبدیلات ریاضی ۱۰۸
تعدیلات زمانی ۱۱۲
تعدیل براساس تورم و تغییرات جمعیتی ۱۱۵
ماتریس‌ها ۱۱۵
اعمال اصلی بر ماتریس‌ها ۱۱۶
چند ماتریس خاص ۱۱۸
دترمینان ۱۱۹
همسازه ماتریس ۱۲۰
معکوس ماتریس ۱۲۱
نرم‌افزارهای پیش‌بینی ۱۲۳
نرم‌افزارهای صفحه‌گسترده ۱۲۳
بسته‌های نرم‌افزاری آماری ۱۲۳
بسته‌های تخصصی پیش‌بینی ۱۲۴
انتخاب بستة نرم‌افزاری برای پیش‌بینی ۱۲۴
مقدمه‌ای بر بستة نرم‌افزار SPSS ۱۲۸
ورود داده‌ها ۱۲۸
رسم نمودارها ۱۳۱

فصل سوم: پیش‌بینی برپایة روش‌های هموارسازی نمایی ۱۳۵
کلیات ۱۳۵
روش میانگین‌گیری ساده ۱۳۷
روش میانگین متحرک ۱۳۸
روش‌های هموارسازی نمایی منفرد (SES) ۱۴۲
روش هموارسازی نمایی منفرد با رویکرد سازگار (ARRSES) ۱۴۸
روش خطی هالت ۱۵۲
روش فصلی بودن و روند هالت ـ وینترز ۱۵۶
هموارسازی نمایی ـ دسته‌بندی پگلسی ۱۶۲
کارگاه نرم‌افزار ۱۶۵

فصل چهارم: پیش‌بینی به‌ روش رگرسیون خطی ساده ۱۷۵
کلیات ۱۷۵
ساخت مدل پیش‌بینی ۱۸۰
روش‌های ارزیابی مدل پیش‌بینی ۱۸۴
ضریب همبستگی ۱۸۴
ارزیابی مدل به روش نمودار باقیمانده‌ها ۱۸۸
آزمون معناداری مدل (F-Test) ۱۹۰
آزمون t جهت بررسی ضرایب رگرسیون مدل خطی ساده ۱۹۴
پیش‌بینی با استفاده از مدل رگرسیون خطی ساده ۱۹۶
خطرهای استفاده از رگرسیون ۱۹۹
تبدیل مدل‌های غیرخطی به خطی ۲۰۰
مدل‌های درجه دوم ۲۰۱
مدل‌های درجه سوم ۲۰۲
مدل‌های نمایی ساده ۲۰۳
مثال‌هایی از تبدیل مدل‌های غیرخطی به خطی ۲۰۳
رگرسیون محلی ۲۰۹
روش حداقل مربعات وزنی ۲۱۴

فصل پنجم: پیش‌بینی به روش رگرسیون چندمتغیره ۲۱۷
کلیات ۲۱۷
فرضیات اساسی مدل‌های رگرسیون چندمتغیره ۲۱۸
ساخت مدل پیش‌بینی ۲۱۹
محاسبة باقیمانده‌ها در مدل‌های رگرسیون چندمتغیره ۲۲۴
روش‌های ارزیابی مدل‌های رگرسیون چندمتغیره ۲۲۸
رگرسیون چندمتغیره و ضریب تعیین ۲۲۸
آزمون F برای بررسی معناداری مدل ۲۲۸
آزمون t ضرایب مدل رگرسیون چندمتغیره ۲۳۰
انتخاب مدل مناسب ۲۳۶
بهینه‌سازی مجموعة عوامل پیش‌بینی‌کننده ۲۳۶
روش زیرمجموعه‌های رگرسیونی ۲۳۷
روش رگرسیون گام‌به‌گام ۲۳۸
روش پیش‌رونده ۲۳۸
روش پس‌رونده ۲۳۹
روش پیش‌رونده با نگاه به گذشته ۲۳۹
پیش‌بینی با استفاده ازمدل‌های ارزیابی‌شدة رگرسیون چندمتغیره ۲۴۰
کارگاه نرم‌افزار ۲۴۳

فصل ششم: پیش‌بینی براساس مدل‌های باکس ـ جنکینز ۲۵۳
مقدمه ۲۵۳
عناصر تشکیل‌دهندة مدل‌های آریما ۲۵۴
مدل‌های اتورگرسیو ۲۵۴
مدل‌های میانگین متحرک (MA) ۲۵۵
ابزارهای اساسی در تجزیه و تحلیل سری‌های زمانی ۲۵۸
تابع خودهمبستگی ACF ۲۵۸
آزمون‌های پُرت‌مانتو ۲۶۲
ضریب خودهمبستگی جزئی ۲۶۴
تبدیلات و تنظیمات داده‌ها ۲۶۶
روش تفاضل‌گیری ساده ۲۶۶
انواع مدل‌های آریما ۲۷۴
مدل اتورگرسیو مرتبة اول (AR(1)) ۲۷۵
برآورد پارامترها در مدل اتورگرسیو مرتبة اول (AR(1)) ۲۷۷
مدل میانگین متحرک مرتبة اول ۲۸۰
مدل اتورگرسیو مرتبة دوم و بالاتر ۲۸۲
مدل میانگین متحرک مرتبة دوم و بالاتر ۲۸۴
عملگرها ۲۸۷
عملگر پسرو ۲۸۷
عملگر پیشرو ۲۸۷
مدل‌های آرما ـ ترکیبی ۲۸۷
مدل‌های آریما ـ ترکیبی ۲۹۱
مدل‌های آریما ـ فصلی ۲۹۱
به‌کارگیری مدل‌های باکس ـ جنکینز ۲۹۳
پیش‌بینی در مدل‌های باکس‌ ـ جنکینز ۳۰۵
کارگاه نرم‌افزار ۳۰۹

فصل هفتم: پیش‌بینی با استفاده از روش‌های درخت تصمیم‌گیری ۳۲۳
کلیات ۳۲۳
درخت‌های تصمیم‌گیری ۳۲۴
نمونه‌ای از درخت تصمیم‌گیری ۳۲۵
مدل‌های درختی درمقابل رگرسیون خطی ۳۲۵
فرایند پیش‌بینی با استفاده از مدل‌های درخت تصمیم‌گیری ۳۲۷
مزایا و معایب درخت‌های تصمیم‌گیری ۳۲۸
پیش‌پردازش مشاهدات ۳۳۰
انتخاب الگوریتم مناسب تشکیل درخت ۳۳۱
انواع درخت‌ها ۳۳۱
الگوریتم تقسیم‌بندی فضای مشاهدات (الگوریتم رشد) ۳۳۴
الگوریتم‌های تولید درخت‌های تصمیم‌گیری ۳۳۵
ناخالصی و هرس کردن ۳۳۸
پیش‌بینی با استفاده از مدل درخت تصمیم‌گیری ۳۴۰
کارگاه نرم‌افزار ۳۴۸

فصل هشتم: پیش‌بینی مبتنی‌بر قضاوت‌های فردی ۳۵۳
پیش‌بینی برپایة ترجیحات فردی ۳۵۳
الگوی ترجیحات فردی ۳۵۳
تصحیح ترجیحات فردی ۳۵۶
پیش‌بینی براساس مدل فکشنز و پولیکون ۳۶۱
الگوی پیش‌بینی مدل فکشنز و پولیکون ۳۶۱
 فرایند مدل فکشنز و پولیکون ۳۶۱
اجرای مدل فکشنز و پولیکون در مسئلة صدور قطعنامه علیه ج.ا.ایران ۳۶۲
دقت در مدل فکشنز و پولیکون ۳۶۴

فصل نهم: پیش‌بینی برپایة شواهد ۳۶۵
مسئلة شواهد و منطق پیش‌بینی ۳۶۵
روش بیز ۳۶۷
ارزیابی کارایی روش بیز در پیش‌بینی و هشدار استراتژیک ۳۷۰
شواهد چندوجهی ۳۷۱
نقش زمان در شواهد و فرضیه‌ها ۳۷۲
فرضیه‌های چندوجهی در پیش‌بینی ۳۷۳
کاربرد روش بیز در پیش‌بینی برپایة شواهد ۳۷۵

فصل دهم: پیش‌بینی برپایة روش شبیه‌سازی نقش‌ها ۳۸۳
کلیات ۳۸۳
عناصر اصلی روش پیش‌بینی برپایة شبیه‌سازی نقش‌ها ۳۸۴
واقعی‌سازی عناصر ۳۸۴
ساختار نقش‌ها ۳۸۵
توصیف و آماده‌سازی شرایط ۳۸۵
مدیریت ۳۸۶
بازخورد اطلاعات ۳۸۶
موقعیت‌های مناسب برای استفاده از روش شبیه‌سازی نقش‌ها ۳۸۷
به‌دست آوردن گزاره‌های پیش‌بینی براساس شبیه‌سازی‌ها ۳۸۷

فصل یازدهم: پیش‌بینی با استفاده از روش دلفی ۳۸۹
مقدمه ۳۸۹
ارکان اصلی روش دلفی ۳۹۱
تشکیل گروه کارشناسی و خودسنجی‌های گروهی ۳۹۱
پرسش‌نامه و سازوکار بازخوردها ۳۹۴
پیش‌بینی‌ ۳۹۸

فصل دوازدهم: پیش‌بینی به‌ روش سناریوسازی ۴۰۱
تعریف سناریو ۴۰۱
نوع‌شناسی سناریو‌ها ۴۰۲
سناریوهای مرتبط با آینده‌های احتمالی ۴۰۳
سناریوهای مرتبط با بدترین یا بهترین وضعیت‌های آینده ۴۰۳
سناریوهای نمایشی ۴۰۴
سناریوهای مبتنی‌بر نیروی محرک ۴۰۴
سناریوهای پیش‌نگر و پس‌نگر ۴۰۵
گام‌های اصلی در سناریویسی ۴۰۶
تعریف مسئله ۴۰۶
تشکیل گروه کارشناسی ۴۰۷
ساخت مدل براساس شناخت عوامل مرتبط با موضوع ۴۰۸
طراحی سناریوهای جانشین ۴۱۰
احتمال‌سنجی سناریوها ۴۱۱
بازبینی سناریوها ۴۱۴
روش‌های سناریوسازی ۴۱۵
روش دو محور ۴۱۵
روش تحلیل شاخه‌ای ۴۱۶
روش مخروط قابلیت پذیرش ۴۱۷
روش شبکة سناریو ۴۲۱
روش درخت تأثیرات ۴۲۷
هشدارها و توصیه‌ها در پیش‌بینی به روش سناریونویسی ۴۳۰
مشارکت‌کنندگان ۴۳۰
انتظارات ۴۳۰
نام‌گذاری سناریوها ۴۳۱
محدودیت‌های سناریو ۴۳۱
تعارضات ۴۳۲
حال در برابر آ‌ینده ۴۳۲
تخیّلی در برابر موضوعی ۴۳۲
عقلی در برابر احساسی ۴۳۲
شک‌انگاری در برابر تخصص ۴۳۳
کمّی در برابر کیفی ۴۳۳
محتمل بودن در برابر معتبر بودن ۴۳۳

فصل سیزدهم: بهبود پیش‌بینی ۴۳۵
کلیات ۴۳۵
پایایی و اریبی ۴۳۵
اصل اول: استفاده از فهرستی از داده‌های بخش‌های مرتبط با فرایند پیش‌بینی ۴۳۷
اصل دوم: استفاده از معیارهای صریح و پذیرفته‌شده به‌منظور انتخاب
روش پیش‌بینی ۴۳۸
اصل سوم: ثبت گزارش پیش‌بینی‌ها به‌منظور استفادة مؤثر از آنها
در بازخورد اطلاعات ۴۳۸
اصل چهارم: مطالعة داده‌ها به‌صورت نمودارها به‌جای استفاده
از جداول در پیش‌بینی‌های قضاوتی ۴۳۹
اصل پنجم: کاربرد بیش از یک روش در بررسی میزان عدم قطعیت
در پیش‌بینی‌های مبتنی‌بر سری‌های زمانی ۴۴۰
اصل ششم: طرح‌ریزی پیش‌بینی با افراد متفاوت ۴۴۱
ترکیب روش‌های آماری به‌منظور بهبود فرایند پیش‌بینی ۴۴۲
اصول ترکیب پیش‌بینی‌ها ۴۴۳
اصل اول: استفاده از منابع اطلاعاتی یا روش‌های متفاوت جمع‌آوری اطلاعات ۴۴۳
اصل دوم: استفاده از روندهای رسمی در ترکیب پیش‌بینی‌ها ۴۴۳
اصل سوم: استفاده از وزن‌های برابر ۴۴۴
اصل چهارم: استفاده از میانگین‌های اصلاح‌شده ۴۴۴
اصل پنجم: استفاده از سوابق به‌منظور تعیین وزن‌ها وقتی دلایل محکمی
برای آنها موجود است ۴۴۵
اصل ششم: استفاده از دانش متخصصان در حوزة مورد پیش‌بینی ۴۴۵
شرایط مطلوب پیش‌بینی‌های ترکیبی ۴۴۵
دقت روش‌های پیش‌بینی براساس یافته‌های تجربی ۴۴۶

واژه‌نامه ۴۴۷
پیوست ۱ ۴۶۷
پیوست ۲ ۴۷۳
منابع ۴۸۵

مؤلف: دکتر علی عبداله‌خانی
انتشارات موسسه ابرار معاصر تهران، کتاب تخصصی

چاپ نخست : اردیبهشت 1390

دسته بندی :  ---

نظر دهید :

نام شما : *
ایمیل شما :*
نظر شما :*
کد امنیتی : *
عکس خوانده نمی شود

بالا