menusearch
khabar24.ir

زندان رفتن رحیم پور ازغدی برای انقلاب

جستجو
زندان رفتن رحیم پور ازغدی برای انقلاب
سخنان تکان دهنده 10 ریشتری استاد رحیم پور ازغدیسخنان تکان دهنده 10 ریشتری استاد رحیم پور ازغدی - زه با فساد زندان بروم! /uploadfile/fi - ه با فساد) زندان رفت و برای دفاع از و - شتری استاد رحیم پور ازغدی رحیم پور از - .jpg استاد رحیم پور ازغدی را فردی نیس - استاد حسن رحیم پور ازغدی فرزند چریک - دبزرگ حیدر رحیم پور ازغدی از مبارزان - است حسن رحیم پور ازغدی را سخنران ا - استاد رحیم پور ازغدی رحیم پور ازغدی : - استاد رحیم پور ازغدی را فردی نیست که - د حسن رحیم پور ازغدی فرزند چریک بزرگ - احیدر رحیم پور ازغدی از مبارزان نهضت - حسن رحیم پور ازغدی را سخنران ارزشمن - د رحیم پور ازغدی رحیم پور ازغدی : حاض - د رحیم پور ازغدی را فردی نیست که نشن - ن رحیم پور ازغدی فرزند چریک بزرگ حیدر - س رحیم پور ازغدی از مبارزان نهضت صنعت - ن رحیم پور ازغدی را سخنران ارزشمند ،ش - دی : حاضرم برای مبارزه با فساد زندان - از دلسوزی برای انقلاب و کشور نشات می‌ - ت که انسان برای نهی از منکر(مبارزه با - ندان رفت و برای دفاع از وطن جان داد - و متهد را برای دفاع از انقلاب و آرما - شورای عالی انقلاب فرهنگی و .... همه و - لسوزی برای انقلاب و کشور نشات میگیرد - میگوید این انقلاب آنچنان ارزشمند است - به نیرو‌‌‌‌های انقلاب و دلسوزان و مسئولان - ست که نهضت انقلاب که در سال 1342 توسط
، استاد رحیم پو ازغدی ، زندان رفتن رحیم پور ازغدی برای انقلاب ، 127 بازدید، پنج شنبه هجدهم شهریور ۰۰