مکان تبلیغات شما !!!
+
آیا جویدن آدامس میتواند مفید باشد ؟
اطلاعات عمومی

آیا جویدن آدامس میتواند مفید باشد ؟

آدامس یک واژه فرنگی است که از حدود پنجاه سال پیش ، در ایران استعمال گردیده است. سقز معادل فارسی آدامس است که در حقیقت ، یک کلمه ترکی و جمعی از گونه های مختلف پسته وحشی است که آن را از ساقه درخت "بنه" به دست می آورند . ظاهراً این واژه باید با "سق" به معنای کام
بالا