مکان تبلیغات شما !!!
+
۲۳ دانشگاه برتر ایران در فهرست : لایدن
---

۲۳ دانشگاه برتر ایران در فهرست : لایدن

به گزارش خبر24 : ۲۳ دانشگاه برتر ایران در فهرست : لایدن عبارتند از دانشگاه‌های تهران، امیرکبیر، پزشکی تهران، صنعتی شریف، تربیت مدرس، صنعتی اصفهان، علم و صنعت ایران، فردوسی مشهد، شیراز، تبریز، پزشکی شهید بهشتی، علوم تحقیقات تهران، شهید بهشتی، صنعتی خواجه نصیر،
بالا