رفتن به بالا

کاربینی چیست؟

کاربینی چیست؟ درس کاربینی چیست؟ یک درس یک واحدی عملی که طی 32 ساعت به منظور مشاهده و آشنایی با حوزه شغلی مرتبط با رشته مورد نظر صرفاً در اولین نیم‌سال تحصیلی و یا اولین پودمان به دانشجو ارایه می­شود. نمونه درس کاربینی در زیر مشاهده نمایید برگرفته از وب سایت علمی کاربردی واحد13 میباشد مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 13 تهران ماونت فرهنگی و دانشجویی دفتر ارتباط با صنعت و کارآفرینی (هماورد مهارتی ) نحوه تنظیم گزارش نویسی کاربینی 1-آیا شغل شما با رشته ...

کاربینی

پیشخوان

  • کاربینی چیست؟

    کاربینی چیست؟ درس کاربینی چیست؟ یک درس یک واحدی عملی که طی 32 ساعت به منظور مشاهده و آشنایی با حوزه شغلی مرتبط با رشته مورد نظر صرفاً در اولین نیم‌سال تحصیلی و یا اولین پودمان به دانشجو ارایه می­شود. نمونه درس کاربینی در زیر مشاهده نمایید برگرفته از وب سایت علمی کاربردی واحد13 میباشد مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 13 تهران ماونت فرهنگی و دانشجویی دفتر ...

یادداشت های امروز