رفتن به بالا

  • بازارکار;

    برنامه نویسی امنیت اطلاعات بازار کار مناسبی دارد

    عضو هیأت علمی دانشگاه تهران گفت: با توجه به فراگیری فضای مجازی، دانش آموختگان حوزه آی تی با فراگیری برنامه نویسی در حوزه امنیت، بازار کار مناسبی در داخل و خارج از کشور برای خود ایجاد می کنند. به شاهو صبار در سمینار چشم انداز فضای مجازی: راهنمایی، روندها، الگوها و توسعه های 2019 در دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران اظهار کرد: فضای مجازی هر روز به لحاظ تعداد افراد ...