رفتن به بالا

  • انتصاب زنان در دستگاه ها ، شو سیاسی است یا براساس شایسته سالاری!

    برابری زن و مرد بر کسی پوشیده نیست و نبوده چه آنکه از دامن زن مرد به معراج میرود و انسانهای بزرگ در دامن زنها پرورش یافته اند و موجب خدمت به بشریت شده اند آنچه که در این محتوا میخواهیم بدان به اجمال بپردازیم مقوله مسئولیت هایی است که به زنان در حیطه مدیریتی داده میشود و سوال بسیاری این است که این یک شو سیاسی است و یا بر مبنای شایسه سالاری انجام میشود ؟ اینکه بعضی زنان ...