رفتن به بالا

  • دعای امان از شر جن وانس

    دعای امان از شر جن وانس پناه به خدای سبحان و ناظر از شر انس و جن پناه به خدا از شر انس و جن ."دعای  در امان ماندن از شر انس و ...