رفتن به بالا

  • فرصت سرمایه گذاری

    فرصتهای سرمایه گذاری در شهر پرند

     شهر پرند دارای فرصت های خوب برای سرمایه گذاران است. شهر پرند یک سهر روبه توسعه ودارای پلن شهری عالی در استان تهران و در سط کشور است . موقعیت جغرافیایی ممتاز شهر پرند شهر پرند با قرارگرفتن در استان تهران و همجواری با استانهای قم،مرکزی می تواند موقعیت بسیارخوبی برای سرمایه گذاران در کسب و کارهای خدماتی و تولیدی باشد نمونه ای از فرصت های سرمایه گذاری در شهر پرند به شرح ...