رفتن به بالا

  • پهباد VTCu 133 ساخت بسیج علمی کشور

    خصوصیات و ویژگی های پهباد VTCu 133 : به منظور کاهش و یا حذف مشکلات همچون آشفته کردن جریان عبوری از سطح سکان ها و افزایش نیروی پسار (drag) ، بی اثر شدن فرامین کنترلی سکانها در زمان واماندگی (stall)، تأثیرپذیری سکانها از جریانهای هوایی شدید و عملکرد نامطلوب سکانها و افزایش امکان دید راداری در پهپادهای پنهانکار حذف آن ها و سطوح هدایتی در پهباد مطرح و هدایت سیستم با استفاده از تغییر ...